0
0

Twój koszyk jest pusty.

Loader
0
0

Twój koszyk jest pusty.

Loader

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Właścicielem niniejszej Platformy Internetowej oraz podmiotem gromadzącym dane jest: VYNN GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczej Górze, 05-506, ul. Żwirowa 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583693, NIP: 1231305415, REGON: 362887681, kapitał zakładowy: 100.000,00, zwana w dalszej części Regulaminu VYNN.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  Użytkownik – należy go rozumieć jako podmiot korzystający z Platformy Internetowej należącego do VYNN, którym to podmiotem są osoby kontaktujące się za pośrednictwem Platformy Internetowej z VYNN celem uzyskania od VYNN oferty handlowej.
  Platformie Internetowej – należy przez to rozumieć Platformę Internetową prowadzoną przez Internet przez VYNN celem zaznajomienia Użytkownika z asortymentem VYNN, a także wskazanie sklepów autoryzowanych dystrybutorów VYNN, którzy sprzedają takowy asortyment.
  Biuro Obsługi– należy przez to rozumieć obsługę Użytkownika w związku z prawidłowym korzystaniem z Platformy Internetowej zapewniającą Użytkownikowi kontakt poprzez:
  1. telefon nr. +48 576 088 499
  2. pocztę elektroniczną pod adresem: bok@victoriavynn.com
  3. w siedzibie Vynn - ul. Żwirowa 18, Wilcza Góra, 05-506
  4. w godzinach 8:30 do 16:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Platformy Internetowej.
  Danych osobowych - należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy Internetowej.
 4. Platforma Internetowa nie stanowi sklepu internetowego lub jakiejkolwiek platformy sprzedażowej. Wszelkie informacje oraz ogłoszenia zawarte na Platformie Internetowej stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
 5. VYNN wyraźnie wskazuje, iż nie prowadzi sprzedaży, która jest prowadzona wyłącznie w sklepie autoryzowanego dystrybutora. Vynn nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania autoryzowanego dystrybutora, który jest podmiotem od VYNN niezależnym, prowadzącym sprzedaż na własną rzecz oraz we własnym imieniu.
 6. Do przeglądania asortymentu Platformy Internetowej niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera; lub urządzenie mobilne (takie jak tablet czy telefon/smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową pozwalającą na korzystanie z funkcjonalności Platformy Internetowej;
 7. Do kontaktu z VYNN za pośrednictwem Platformy Internetowej niezbędny jest:
  1. aktywny numer telefonu; lub
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Użytkownik może także wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie od VYNN informacji handlowych dot. nowości lub promocji w asortymencie VYNN.
II. SPRZEDAŻ
 
 1. VYNN nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwem Platformy Internetowej, która stanowi jedynie informację handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego sieci Internet.
 2. Platforma Internetowa umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z aktualnym asortymentem oraz cenami sugerowanymi takowego. Dzięki Platformie Internetowej Użytkownik może skompletować asortyment, którym jest zainteresowany. Do dokonania zakupów niezbędne będzie przejście na domenę sklepu internetowego, autoryzowanego dystrybutora VYNN. Vynn oświadcza, iż podane na Platformie Internetowej ceny są cenami sugerowanymi. Ceny w sklepie internetowym autoryzowanego dystrybutora mogą różnić się od cen na Platformie Internetowej. Użytkownik każdorazowo zobowiązany jest do zweryfikowanie oferty u autoryzowanego dystrybutora.
 3. Formy i terminy płatności, a także ceny oraz czas i miejsce realizacji ewentualnych zakupów Użytkownik zobowiązany jest do zweryfikowanie tychże warunków (oraz pozostałych warunków sprzedaży) w sklepie internetowym u autoryzowanego dystrybutora. Vynn nie podnosi odpowiedzialności za takowe.
III. UŻYTKOWANIE PLATFORMY INTERNETOWEJ
 
 1. VYNN nie odpowiada za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika (szczególnie za brak dostępu Użytkownika do Internetu), a także nie ponosi kosztów umożliwiających techniczne skorzystanie przez Użytkownika z Platformy Internetowej.
 2. Użytkownik jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem z Platformy Internetowej wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, Regulaminu.
 3. Na Platformie Internetowej, przy każdym z produktów (stanowiących informację handlową, a nie ofertę w myśl art. art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego) umieszczona została możliwość oceny poszczególnego towaru „gwiazdkami” w skali od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena) gwiazdek. Do wystawienia oceny uprawniony jest każdy użytkownik platformy internetowej. VYNN nie weryfikuje, czy to konsument czy nie, ocenia ów produkt, czy ów produkt użytkownik kupił lub używał, a także nie ingeruje w ocenę.
IV. REKLAMACJE
 
 1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać do Biura Obsługi.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji VYNN zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Jeśli reklamacja nie będzie zawierać danych pozwalających na identyfikację Użytkownika, VYNN pozostawi ją bez rozpoznania. Wobec powyższego, VYNN prosi każdorazowo o podanie danych takich, jak: imię, nazwisko, a także adres e-mail, adres lub numer telefonu oraz zwięzłe określenie zaistniałego problemu.
 5. VYNN rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do VYNN dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, VYNN poinformuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Użytkownika w sposób analogiczny do zgłoszonej reklamacji lub w sposób wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
 7. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Użytkownika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 8. Biuro Obsługi udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko VYNN w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 9. Użytkownik ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez VYNN. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Biura Obsługi.
 10. Klient może:
  1. skierować odwołanie od decyzji VYNN bezpośrednio do Biura Obsługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,
  2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 11. Użytkownik ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 1. VYNN w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony Danych Osobowych Użytkowników. Celem VYNN jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji za pośrednictwem Platformy Internetowej przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika.
 2. VYNN niniejszym uprzedza Użytkownika, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez VYNN zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności
 3. VYNN niniejszym oświadcza, iż:
  1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1f RODO. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu VYNN w szczególności celem przedstawienia Użytkownikowi oferty handlowej, prowadzenia dokumentacji przewidzianej przepisami prawa kosmetycznego, obronie praw, prowadzeniu statystyk oraz archiwizacji, co będzie wynikało z prawnie uzasadnionego interesu VYNN na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Użytkownik ma prawo wyrażenia zgody marketingowej, co umożliwi VYNN kontakt z Użytkownikiem celem przedstawienia Użytkownikowi nowego asortymentu lub aktualnych promocji. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i pozostaje bez wpływu na funkcjonalność Platformy Internetowej. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody marketingowej w dowolnym okresie. Cofnięcie zgody Użytkownik może wyrazić kontaktując się z Biurem Obsługi.
  3. Podanie Danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Odmowa podania Danych osobowych w zakresie niezbędnym będzie uniemożliwiała kontakt z Użytkownikiem, a w konsekwencji uniemożliwi przedstawienie Użytkownikowi oferty handlowej.
  4. Użytkownik, z uwzględnieniem ciążących na VYNN obowiązków prawnych, posiada prawo:
   1. dostępu do treści swoich Danych osobowych,
   2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych Danych osobowych,
   3. żądania usunięcia Danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której Dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych, osoba, której Dane osobowe dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, Dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane osobowe dotyczą, sprzeciwia się usunięciu tychże, żądając w zamian ich ograniczenia, VYNN nie potrzebuje już Danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której Dane osobowe dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
   5. przeniesienia Danych osobowych do innego administratora lub do państwa,
   6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych Użytkownika (sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych można wnieść w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją),
  5. Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem współpracowników VYNN w szczególności związanych z bezpośrednią obsługą Użytkownika oraz świadczącym usługi informatyczne, organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne.
  6. VYNN nie ma zamiaru przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa (szczególnie dotyczące obowiązku przechowywania dokumentacji), a w przypadku danych statystycznych, przez okres roku. W przypadku zgody marketingowej, dane będą przetrzymywane przez okres obowiązywania zgody, a po cofnięciu takowej, przez okres 14 dni.
  8. VYNN nie zamierza dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, względem Użytkownika.
  9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
VI. PRAWA AUTORSKIE
 
 1. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność VYNN lub są przez nią publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 2. Publikowanie lub wykorzystywanie przez inne osoby lub podmioty całości lub fragmentów materiałów publikowanych przez VYNN bez pisemnej zgody jest zabronione.
VII. ZMIANA REGULAMINU
 
 1. Z ważnych przyczyn (takich jak choćby zmiana przepisów prawa) VYNN zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila (w przypadku Użytkownik posiadających Konto) oraz komunikatu dostępnego na Stronie internetowej z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowa treść Regulaminu dostępna będzie każdorazowo w odpowiedniej zakładce strony internetowej.
 3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna, jeśli Użytkownik nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail. Oświadczenie należy wysłać do Biura Obsługi.
 4. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023r.

Explore the world of Victoria Vynn

Victoria Vynn - logo